ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Наслов на оригиналот
  • Voice of the Martyrs
  • Original Title: The Triumphant Church
  • Language: Macedonian
  • e-Pub release: 2015-11-16
  • ISBN: 978-9989-2817-9-2

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Преку овој прирачник ќе дојдеш до подлабоко познавање на Божјата перспектива, во врска со прогонувањето на Неговото тело низ светот, а и за тоа на кој начин ние како христијани можеме да се подготвиме, за да се соочиме со истото. Очекувај да бидеш предизвикан, а сепак инспириран… конфронтиран, а сепак охрабрен… испитуван, а сепак едуциран. Одличен материјал за библиски поучувања и проповеди.

Keywords

Persecution; Voice of the Martyrs