ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • Udhëhiq Me Dashuri
  • Alexander Strauch
  • Original Title: Leading with Love
  • Language: Albanian
  • e-Pub release: 2015-03-06
  • ISBN: 0936083212

Download:

icon for pdfPDF icon for epubePub

Cover Text

Një udhëzues për drejtuesin e krishterë
Udhëhiq Me Dashuri
Ky libër u jep drejtuesve dhe mësuesve të kishës një botëkuptim të qartë për atë që mëson Bibla rreth dashurisë. Ky botëkuptim është thelbësor për ty si një drejtues, si individ, po ashtu edhe për kishën në tërësi.
Ky libër do të:
• Përmirësojë në mënyrë domethënëse aftësitë e tua në ndërtimin e marrëdhënieve
• Rrisë frytshmërinë tënde në shërbesë
• Zvogëlojë konfliktin dhe ndarjen e pakuptimtë
• Ndërtojë një kishë më të shëndetshme
• Nxisë ungjillëzimin
Nëse drejton apo mëson kishën, qoftë si mësues i Shkollës të së Dielës, përgjegjës i grupit të të rinjve, drejtues i shërbesës së grave apo burrave, drejtues i studimit biblik, kujdestar, drejtues muzike, plak, dhjak, pastor, misionar apo ungjilltar, ky libër do të të ndihmojë të bëhesh një drejtues apo mësues më i dashur.

Keywords

-