ebooks for download

◄ Back to booklist

Download Book

  • ДОРИ, ПІРДЕЕЗІ ХЫНМИНЧАТХАН ХЫЗЫҶАХ
  • АРЛИ АДАМС; ДЖЕННИ ХЕЙНС; ДЖОН ХАРМС
  • Original Title: Dorie the Girl Nobody Loved Comic
  • Language: Khakassian
  • e-Pub release: 2015-03-20
  • ISBN: -

Download:

icon for pdfPDF

Cover Text

ДОРИ
ХЫРТЫСТАНЫС ХЫЙА ИТКЕНІ ЧАБАЛЛАНЫС

ӦКІС ХАЛҒАН ДОРИ ПРАЙ ПУ НИМЕНІ ИРТКЕН. ПАБА–ІҶЕЗІ ТАСТААН, ИБДЕҢ ИБГЕ КӦС ЧӦРГЕН ХЫЗЫҶАХ КІЧІГДЕҢ СЫҒАРА ИРЕЕЛЕНІС ПАЗА КІЗІ ЧАБАЛЫН НА КӦРГЕН.

ПУ ХОРҒЫСТЫҒ ЧУРТАСТА ОЛ СЫН НАНҶЫЗЫНА ТОҒАС ПАРҒАН. ДОРИГЕ ААР ПОЛҒАНДА, ОЛ ХОСТИ ПОЛҒАН. ЧОБАЛЫСТА ОЛ ІЗЕНІС СЫЙЛААН. ПӰӰН ДОРИ ОЛ ІЗЕНІСНЕҢ ТИЛЕКЕЙДЕГІ ПРАЙ ПАЛАЛАРНАҢ ӰЛЕСЧЕ.

«МИН ПІЛЧЕМ: ОЛ “ЧОХ“ ТЕЕН НИМЕНІ “ПАР“ ИТЧЕ. СІРЕР МИН ЧООХТААН НИМЕНІ ПРАЙ ДАА УНДУТ САЛЗАР, ПІР НИМЕНІ САҒЫСТА СИИР САЛЫҢАР:

ХУДАЙ СІРЕРГЕ ХЫНЧА!»

Keywords

Dorie, the Girl Nobody Loved; Khaskassian; Хакас тілі